Històric

El web CircSocial.cat va ser desenvolupat l'any 2021 en el marc del Pla d'Impuls del Circ (2019-2022)*.

La gestió d'aquesta eina recau, actualment, en l'Ateneu Popular 9 Barris, a petició del grup motor que va fer seguiment del desenvolupament del projecte. Vol, però, ser un espai que se sostingui gràcies a la participació del conjunt del sector del circ social a Catalunya.

Un desig compartit

El desig de generar un mapa de projectes i entitats de circ social al país es recull, per primera vegada, en la Trobada de Circ Social de Catalunya, convocada per l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) i l'Ateneu Popular 9 Barris el novembre de 2014. En aquesta jornada, que va acollir una setantena de professionals del conjunt de l'estat, es van situar objectius com el de donar visibilitat al sector i potenciar-ne l'enxarxament. Malgrat que tant el primer Pla Integral del Circ (2008-2011) com el segon (2012-2015) incloïen línies orientades a impulsar iniciatives de circ social, a l'hora de la veritat aquestes van resultar infructuoses per la manca de suport econòmic i institucional.

L'APCC, després de l'experiència dels dos plans integrals i vista la dificultat d'aconseguir recursos pel sector, va plantejar a la Generalitat de Catalunya un paquet de mesures que impulsessin de manera directa àmbits centrals del circ al país. D'aquí sorgirà el Pla d'Impuls del Circ (PIC).

Trobada de Circ Social de Catalunya, celebrada a l'Ateneu Popular 9 Barris el 29 de novembre de 2014.

Cap al Pla d'Impuls del Circ

L'abril del 2017, en el procés de definir les línies del proper Pla d'Impuls del Circ, es va convocar una jornada a l'Ateneu Popular 9 Barris per construir col·lectivament la línia referent al circ social. Des de l'Ateneu es decideix obrir un espai de debat al sector per tal de treballar conjuntament i aglutinar les propostes i necessitats aportades per representants de diverses entitats i projectes. El rol de l'Ateneu va consistir a facilitar i dinamitzar aquest espai per decidir cap on anar, pensar propostes per impulsar el circ social i dibuixar línies de treball des del sector.

Durant la jornada van sorgir uns criteris que van servir de referència per pensar les propostes i prioritzar-les. En resum, es va acordar que la línia de circ comunitari servís per impulsar projectes nous, créixer o replicar-se en nombre de participants i en el temps; que impliqués un benefici per a tot el sector; que anés més enllà de projectes "bolet"; que s'articulés com a acció transversal i participada pel sector; que servís per enfortir la xarxa d'entitats i professionals; que pogués ser sostenible en el temps.

Segons aquests criteris, es van definir diverses línies de treball i accions vinculades a temàtiques com la implementació de la perspectiva feminista en projectes de circ social, la inclusió de persones amb diversitat funcional o la voluntat de generar una nova jornada sectorial. Així mateix, es manté la proposta de fer un mapatge d'entitats i projectes, així com generar un fons de recursos. CircSocial.cat és fruit d'aquesta voluntat col·lectiva, recollida en la mesura Circ Comunitari del PIC.

Jornada de treball sobre el Pla d'Impuls del Circ, celebrada a l'Ateneu Popular 9 Barris l'1 d'abril del 2017.

Mesura de Circ Comunitari

Havent rebut l'encàrrec de gestionar aquesta mesura del PIC, l'Ateneu Popular 9 Barris fa una crida per formar un grup motor que es consolida l'octubre del 2020. La seva funció principal és fer seguiment del desenvolupament de la mesura, configurat per professionals del sector vinculades a diverses entitats i territoris del país. Des d'aquest espai de governança comença a dibuixar-se l'esquelet de CircSocial.cat, que posteriorment s'enriqueix i es contrasta en altres espais, principalment a partir de la recerca que articula el mapatge d'entitats i projectes actius a Catalunya entre 2019 i 2021.

D'altra banda, el grup motor reflexiona sobre quina entitat hauria de fer-se càrrec d'aquest espai digital un cop finalitzi el PIC, considerant que el Pla tan sols contempla el finançament necessari per al disseny i desenvolupament del web, però no per a la seva dinamització i gestió futures. Des del grup motor es llença la proposta a l'APCC,  que declina l'oferiment i planteja, com a contraproposta, que se'n faci càrrec l'Ateneu Popular 9 Barris. Després de ponderar altres opcions, el grup motor s'inclina a la mateixa conclusió i ho demana a l'entitat, que decideix entomar provisionalment l'encàrrec amb vocació de servei al sector.

Mirant de mantenir la dinàmica de participació amb què es van dur a terme els diversos processos inscrits en la mesura Circ Comunitari, CircSocial.cat ha estat dissenyada per convidar el sector a fer-hi aportacions i que sigui un espai viu. S'espera que sigui d'utilitat al sector, especialment per a aquelles entitats que no disposen d'espais digitals propis, de manera que puguin fer servir aquesta eina com a carta de presentació, si ho volen. Alhora, CircSocial.cat vol ser un espai de visibilització per al conjunt de professionals, entitats i iniciatives que apliquen el circ a l'àmbit social, educatiu, de la salut o del desenvolupament comunitari. Per últim, per mitjà dels tres fons que inclou (d'entitats, de projectes i de recursos) aspira a esdevenir un espai de referència per a totes aquelles persones interessades a descobrir iniciatives presents o passades, així com documentació d'interès per a professionals i estudiants provinents de camps de coneixement afins.

Jornada de Circ Social i Comunitari, celebrada a l'Ateneu Popular 9 Barris el 6 de novembre de 2021.

*El Pla d’Impuls del Circ 2019-2022 és una iniciativa del Departament de Cultura i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC). El Pla consta d’onze mesures específiques finançades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i compta amb aportacions específiques de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Ramon Llull, així com amb la col·laboració del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, l’Ateneu Popular 9 Barris, La Central del Circ, La Vela de L’Estruch, la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya (XECC) i Nilak, i la complicitat de diversos municipis, entitats i equipaments de Catalunya. El Pla d’Impuls del Circ té com a objectiu principal crear un escenari d’oportunitats per a la promoció i difusió del circ en la vida cultural, social i econòmica del país i més enllà de les nostres fronteres.